На основу члана 57.ст.1.тач.1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015), 22. став 1. Закона о јавним набавкама  („Службени  гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 39. Статута Mузичке школе  „Јосип Славенски“ Београд , а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује  поступак јавне набавке унутар наручиоца („Сл. гласник РС“ бр. 83/15), Школски одбор на 8. седници одржаној дана 29.12.2015. године, доноси:

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

НАПОМЕНА: оверен и потписан примерак Правилника о јавним набавкама се налази у школи.