ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга-закуп фискултурне сале
МУЗИЧКА ШКОЛА

„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

Радослава Грујића 2а

11000 Београд

Број: 27/54

Датум: 12.08.2015. године

 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2)Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12и 14/2015 ),

о б ј а в љ у ј е

П О З И В

 

за подношење понуда за набавку услуга – закуп фискултурне сале

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1.2.1/2015

 

 

 1. Назив наручиоца: Музичка школа „Јосип Славенски“.

 

 1. Адреса: Радослава Грујића 2а, 11000 Београд.

 

 1. Врста наручиоца: Просвета.

 

 1. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности .

 

 1. Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – закуп фискултурне сале.

 

 1. Назив и ознака из општег речника набавки92330000 - Услуге простора за рекреацију.

 

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

 

 1. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки или ОВДЕ.

 

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Музичка школа „Јосип Славенски“, Радослава Грујића 2а, 11000 Београд – Комисији за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте:»Понуда за јавну набавку услуга – закуп фискултурне сале ЈН бр. 1.2.1/2015НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

 

Рок за подношење понуда је до 20.08.2015. године до 10:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 

 1. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 20.08.2015. године у 11:00 часова, у секретаријату Музичке школе „Јосип Славенски“, Радослава Грујића 2а, 11000 Београд. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 

 1. Рок за доношење одлуке: 10 (десет)дана од дана отварања понуда.

 

 1. Контакт лице:
 • Соња Тасић, дипл. правник
 • Факс: 011/2455-953
 • Е-маил: tasic.s@sbb.rs